Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Dobrý deň!

Cez elektronické prihlasovanie môžete požiadať o prijatie Vášho dieťaťa do našej školy. Sme špeciálna základná škola s materskou školou, ktorá poskytuje vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím a detí a žiakov s poruchou autistického spektra s mentálnym postihnutím.

Pri príjímaní detí a žiakov je potrebné, aby bolo Vaše dieťa diagnostikované CŠPP, príp. CPPaP. Súčasťou prihlášky musia byť správy z psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia (resp. správa z diagnostického vyšetrenia).

V prípade elektronickej prihlášky je potrebné zaslať (vyjadriť) súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prihláške sú povinnými údajmi: meno, priezvisko, RČ, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalý pobyt dieťaťa, meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mail zákonných zástupcov a ŠKD.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
    Jána Vojtáššaka 13, 010 08 Žilina
  • +421415655696

Fotogaléria